Binnen de voorliggende “paragraaf grondbedrijf” wordt ingegaan op het verloop van de complexen binnen het grondbedrijf.

  1. Gemeentelijk grondbedrijf heeft te maken gehad met 2 grote wijzigingen in regelgeving: Per 1 januari 2016 kent de BBV niet langer de rubriek NIEGG gronden (Niet in exploitatie genomen gronden), maar wordt op de balans nog uitsluitend onderscheid gemaakt tussen Bouwgrond in Exploitatie (BIE) en Materiële Vaste Activa (MVA). Onder de laatste noemer vallen alle gronden waarvoor geen grondexploitatie is vastgesteld. Binnen de gemeente Son en Breugel waren per 31 december 2015 geen NIEGG gronden op de balans zodat het niet noodzakelijk is geweest deze te "herschikken" en deze onder te brengen onder hetzij MVA hetzij de BIE gronden. Onder de BIE gronden vallen uitsluitend de lopende operationele grondexploitatieprojecten. Hiervoor is nu tevens een maximale exploitatieperiode van 10 jaar vastgesteld. Na deze termijn gelden bijzondere regels.
  1. Daarnaast heeft de fiscus de vennootschapsbelastingplicht ingevoerd voor structureel winstgevende gemeentelijke activiteiten. De exploitaties van BIE gronden komen (mogelijk) door het ondernemerspoortje waardoor de gemeente per 1 januari 2016 VPB-plichtig kan zijn voor deze (deel) activiteiten. Hiervoor wordt een aparte fiscale balans opgesteld waarbij wordt gekeken naar de zuivere kasstromen en de grondbedrijf-vreemde zaken worden uitgesloten. Tevens wordt rekening gehouden met de specifiek voor de Vennootschapsbelasting opgestelde regelgeving. Het BBV en de fiscale regeling worden wel gelijk getrokken voor wat betreft  onder andere de systematiek voor renteberekening. In de grexen is deze renteaanpassing ook doorgevoerd. Concreet betekent dit dat de nu gehanteerde interne rekenrente van 2,25% niet langer gebruikt kan worden maar vervangen wordt door een rentepercentage dat is gerelateerd aan de discontovoet, het vreemd vermogen en het eigen vermogen. Dit percentage bedraagt voor 2018 0,5%.

Binnen het grondbedrijf spelen op dit moment de volgende projecten: