Algemeen
In deze toelichting richten wij ons hoofdzakelijk op de vermogensmutaties die betrekking hebben op 2018. Ook lichten we toe waarvoor de reserves bedoeld zijn.

Reserves
De reserves vallen uiteen in algemene reserves, bestemmingsreserves en dekkingsreserves. Algemene reserves fungeren als buffer, voor het opvangen van verliezen van algemene aard. Bestemmingsreserves daarentegen zijn gevormd voor een specifiek doel. Dekkingsreserves staan ter dekking van de afschrijvingslasten van enkele grote projecten/ investeringen.

Algemene reserves
Algemene reserve vast

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

1.622.000

0

0

1.622.000

De algemene reserve heeft vooral een bufferfunctie om ongewenste en onvoorziene toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Daarnaast is er de functie van afdekking van bestaande en toekomstige risico’s. Het gaat dan om risico’s waarvoor geen voorziening kan worden gevormd, omdat geen inschatting gemaakt kan worden van het bedrag van de schade of verlies dat ermee gemoeid kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan ondernemersrisico’s en “open eind regelingen”. Het BBV schrijft voor dat dit soort risico’s moeten worden opgenomen in de verplicht voorgeschreven paragraaf over het weerstandsvermogen. De algemene reserve kan in dat geval dienen als dekking voor dergelijke risico’s. In afwijking van de nota reserves en voorzieningen is bij de begroting 2015 besloten om deze reserve met € 292.000,- op te hogen naar € 1.622.000,-.

Reserve vrije bestedingsruimte

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

4.068.420

0

1.329.286

2.739.134

De reserve vrije bestedingsruimte is bedoeld om eenmalige projecten te financieren die gedurende een jaar plaatsvinden en die niet uit de exploitatie bekostigd kunnen worden.

De reserve vrije bestedingsruimte is de vrij besteedbare algemene reserve. In 2018 zijn de volgende onttrekkingen uit de reserve vrije bestedingsruimte gepland.

Onttrekkingen aan de reserve vrije bestedingsruimte

KN17 5.14 Implementatie Omgevingswet

215.000

Verkiezingen

50.000

KN 18 Vennootschapsbelasting

468.096

KN 44 stelpost centrumontwikkeling S&B

250.000

Amendement zwembad Thermae Son

120.000

Project stedelijk gebied Eindhoven

100.000

Plan van aanpak statushouders

126.190

Totaal

1.329.286

Algemene risicovoorziening

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

2.681.228

0

0

2.681.228

In maart 2013 is de nota risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld. In deze nota is berekend wat de benodigde weerstandscapaciteit is. Besloten is dat de risicoanalyse regelmatig wordt geactualiseerd en dat deze actualisatie wordt gekoppeld met de P&C-cyclus. Dit gebeurt in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Voor verder toelichting over deze reserve verwijzen wij u naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Aanleg west structuur

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

31.594

0

0

31.594

De reserve is destijds gevormd om ten laste van de gemeente Son en Breugel investeringen in verband met de A50 te dekken. Met deze reserve worden de procedurele lasten gedekt van de af te wikkelen planschades.
In verband met de huidige lopende onzekere rechtsprocedures wordt voorgesteld om de reserve te handhaven.

Recreatie-en natuurgebied West

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

232.249

0

148.465

83.784

Deze reserve heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en invulling van dit gebied. Naast deze reserve, die is opgebouwd uit eigen middelen, bevat de voorziening Bijdrage financieringsschap Bosgebied West op 1-1-2018 een bedrag van € 148.465-, dat eveneens ingezet kan worden voor de ontwikkeling van dit gebied.
De onttrekking betreft het onderdeel oversteek Bestseweg, ( totale raming € 300.000) .Hiervoor is conform de voorschriften BBV een dekkingsreserve gevormd.

Verkoop Obragas

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

7.798.808

0

5.451.688

2.347.120

Deze reserve is in 2003 gevormd uit de opbrengst van de verkoop van aandelen Obragas.
IIn 2018 wordt de reserve met € 5.451.688,- verminderd vanwege de nieuwbouw van MFA Son en nieuwbouw van de Bongerd. Een deel wordt gestort in de reserve centrumontwikkeling Son en Breugel en een deel in de dekkingsreserve centrum Breugel.

Aandelen verkoop HNG

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

237.255

0

73.487

163.767

Begin jaren 90 heeft de gemeente haar aandelen in het HNG (Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten) verkocht aan de BNG. Uitbetaling van de verkoopsom vindt plaats in 25 gelijke jaarlijkse termijnen van € 91.124,-. Deze termijnen bestaan uit zowel aflossing als rente. In verband met de notitie rente van de commissie BBV moet de rentebaat apart geboekt worden in de exploitatie. Hierdoor vindt er een aparte correctie in de reserve plaats in 2017 en is de onttrekking in de andere jaren gelijk aan het aflossingsgedeelte. Samen met de rentebaat is de jaarlijkse baat € 91.124,-.

Tegenover deze reserve (totaal van de nog te ontvangen bijdragen) staat op de balans bij Financiële Vaste Activa het actief opgenomen (waarop jaarlijks wordt afgeschreven), dit is conform Besluit Begroten en Verantwoording (BBV) opgenomen. Het “actief” en de reserve zijn communicerende vaten. Zodra de laatste termijn is ontvangen is zowel het restantbedrag van de investering als het restantbedrag van de reserve € 0,-.

Centrum ontwikkeling Son en Breugel

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

1.599.008

1.353.461

4.000

2.948.469

Eind 2007 en eind 2008 is door de raad een krediet beschikbaar gesteld voor nieuwbouw van de bibliotheek. Voor de dekking van de kapitaallasten is een specifieke reserve gecreëerd. Het project Nieuwbouw bibliotheek is eerder ondergebracht bij de Centrumvisie Son. Deze wordt nu reeds benut voor de bekostiging van feitelijke ontwikkelingen in het centrum en is betrokken bij onder andere de financiële analyse rond dekking kosten centrum (inclusief Groeipad) voor in ieder geval de projecten Gemeentehuis en MFA en deels voor een invulling van de parkeercapaciteit.
De toevoeging betreft de storting vanuit de reserve Obragas ten behoeve van het MFA.
De onttrekking betreft het I&P Vestzaktheater.

Egalisatiereserve wegen

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

361.982

0

0

361.982

Deze reserve is gevormd om de in de exploitatie resterende middelen voor wegen beschikbaar te kunnen houden voor de wegen. De lasten in de exploitatie zijn daardoor in de jaren gelijkmatig.

Traverse / Centrum gebied

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

0

0

0

0

Deze reserve zal in 2018 komen te vervallen.

Samenwerking I&A aandeel reserve Son en Breugel

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

419.739

0

79.223

340.516

Deze reserve is in 2008 gevormd in het kader van de samenwerking tussen de gemeente Nuenen ca. en de gemeente Son en Breugel op het gebied van I&A. Vanaf 1-1-2014 is I&A overgegaan naar Dienst Dommelvallei. In het Informatie Beleidsplan (IBP) 2016-2020 is inzichtelijk gemaakt welke kosten voor de komende jaren noodzakelijk zijn.
De verwachtte onttrekking is gebaseerd op het IBP zoals opgenomen in de begroting van Dienst Dommelvallei

Projectmatig werken

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

160.704

0

8.000

152.704

Deze reserve is bedoeld om verdere concrete invulling te kunnen geven aan het concept “projectmatig werken”. In 2017 worden de kosten voor implementatie van de omgevingswet en kunst op de rotondes uit deze reserve betaald.

Jeugd en jongerencentrum

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

211.000

0

0

211.000

Deze reserve is ter dekking voor eventuele investeringen ten behoeve van een Jeugd en Jongeren accommodatie.

Natuurcompensatie

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

150.034

0

0

150.034

De Gemeente Son en Breugel heeft in 2012 een financiële bijdrage ontvangen ten behoeve van natuurontwikkeling binnen de gemeentegrenzen dan wel in de omgeving van de gemeente.
Het project natuurcompensatieplan Bosgebied West wordt o.a. uit deze reserve bekostigd.

Infrastructurele werken Ekkersrijt

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

964.728

0

0

964.728

Bij de liquidatie van de gemeenschappelijke regeling Industrieschap Ekkersrijt is er besloten een aparte bestemmingsreserve te vormen voor toekomstige infrastructurele ontwikkelingen. Deze reserve dient voor infrastructurele werken zoals het aanleggen van de Slowlane, het aanleggen van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), ontbrekende schakels in het fietsnetwerk op Ekkersrijt, de herinrichting van de Eindhovenseweg en de Meubelboulevard en voor de tweede ontsluiting van Ekkersrijt op het Hoofdwegennet.

Uitvoering groenbeleidsplan

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

202.662

0

70.500

132.161

Onze gemeente heeft een bijzonder groene uitstraling. Deze groene identiteit vinden we belangrijk en de grote waarde van de omringende natuur willen we bewaken en waar mogelijk versterken. Om dit te kunnen doen is een groenbeleidsplan gemaakt met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma van het groenbeleidsplan heeft een doorlooptijd van 10 jaar. Voor uitvoering van dit programma is een reserve uitvoering groenbeleidsplan gevormd.
De onttrekking betreft de uitvoering groenbeleidsplan (€ 62.500,-) en rooien bomen (€ 8000,-).

Dekkingsreserves
Nieuwbouw sporthal

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

3.448.211

0

98.520

3.349.691

Deze reserve houdt verband met het dossier “nieuwbouw sporthal” en dient voor de (gedeeltelijke) afdekking van de investeringsuitgaven van de sporthal de Landing. De duurzaamheidsmaatregelen, bouw van de 2e verdieping en de bouw van de sport en fitness ruimte worden gedekt uit de exploitatie. De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

Renovatie Bongerd

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

144.469

0

13.134

131.335

De reserve is gevormd om de kosten van de renovatie van de sporthal de Bongerd te dekken (dekkingsreserve: t.b.v. de jaarlijkse kapitaallasten). De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

Nieuwbouw brandweerkazerne + werf

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

2.722.073

0

75.613

2.646.460

Deze reserve is in 2007 gevormd om de kapitaallasten die voortvloeien uit de nieuwbouw van de brandweerkazerne en de werf te dekken.

Op 1-1-2014 zijn alle aan brandzorg gerelateerde taken naar de veiligheidsregio Brabant- Zuidoost over gegaan. Om BTW technische reden is ervoor gekozen om het brandweerdeel van het combigebouw te verkopen aan het VRBZO tegen de boekwaarde per 31-12-2013 zijnde € 1.173.768,- Na de herzieningsperiode wordt de kazerne terug geleverd aan de gemeente tegen de dan geldende boekwaarde (€ 939.014,-)

De middelen in deze reserve worden benut voor de volgende twee zaken:

  1. Een bedrag van € 939.014,- voor de terugkoop op 1-1-2020 van het brandweerdeel van het combigebouw. Door het geld hiervoor te reserveren is het mogelijk om de terugkoop weer budgettair neutraal in de begroting te verwerken.
  2. Een bedrag van € 234.754,- om de huurpenningen die betaald moeten worden aan het VRBZO te bekostigen. Afgesproken is dat een huur betaald zal worden aan het VRBZO die gelijk is aan de kapitaallasten die de gemeente zou hebben. Omdat deze kapitaallasten gedekt werden uit deze reserve worden de huurpenningen op dezelfde wijze gedekt.

De onttrekking betreft de dekking van de afschrijvingslasten en een deel voor de huur van het verkochte deel van het combigebouw.

Dak Emiliusschool

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

335.014

0

16.751

318.264

Binnen het huisvestingsprogramma 2009 voor het onderwijs wordt voorzien in een investering ten behoeve van het dak van de Emiliusschool. Om de bruto-methode correct toe te passen is hiervoor een aparte reserve gevormd. De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

Vijverbergschool

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

120.454

0

10.038

110.416

Deze reserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringskosten voor het opknappen van de Vijverberg.
De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

Optimalisatie sportpark SBC

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

603.801

0

37.738

566.063

Deze reserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen in de verdere optimalisatie van het sportpark SBC. De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

Onderwijshuisvesting 2010

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

6.759

0

3.380

3.379

Deze reserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen in het kader van de aanvragen onderwijshuisvesting 2010.
De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

Aanpassing Bongerd t.b.v. Boksschool

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

31.080

0

1.480

29.600

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering voor de bouwkundige aanpassingen aan de sporthal de Bongerd voor de huisvesting van de boksschool.
De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

Verledden

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

3.741.585

0

160.793

3.580.792

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering voor het project verledden waarbij zowel masten als armaturen worden vervangen. De investering wordt naar verwachting afgerond in 2017. Afschrijving met een gelijktijdige onttrekking uit de reserve vindt plaats vanaf 2018.

Centrum Breugel

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

0

4.098.227

0

4.098.227

Bij de kadernota 2016-2020 is besloten om een dekkingsreserve te vormen voor nieuwbouw in het centrum van Breugel. De toevoeging betreft de storting vanuit de reserve Obragas.

Parkeren Centrum Son

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

567.500

0

22.700

544.800

Deze reserve is gevormd ter dekking van investeringen in het project parkeren centrum Son.
Afschrijving met een gelijktijdige onttrekking uit de reserve vindt plaats vanaf 2018.

Renovatie kunstgrasvelden

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

685.650

0

68.565

617.085

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering voor de renovatie van kunstgrasvelden. De investering wordt naar verwachting afgerond in 2017. Afschrijving met een gelijktijdige onttrekking uit de reserve vindt plaats vanaf 2018.

Dekkinsreserve Slowlane Ekkersrijt

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

139.000

0

5.560

133.440

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de investeringen voor de Slowlane Ekkersrijt.
Afschrijving met een gelijktijdige onttrekking uit de reserve vindt plaats vanaf 2018.

Dekkingsreserve fietsoversteek Bestseweg

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

0

148.465

0

148.465

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de investeringen voor de fietsoversteek aan de Bestseweg.De toevoeging betreft een storting vanuit de reserve recreatie en natuurgebied west.

Dekkingsreserve DO gemeentehuis losse werkplekinrirchting

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

270.150

0

0

270.150

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de investeringen voor de losse werkplekinrichting in het gemeentehuis.