De raad van de gemeente Son en Breugel;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

gelet op de wettelijke bepalingen;

B E S L U I T :

Vast te stellen de programmabegroting 2018-2021.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 november 2017

DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier, De voorzitter,

Frans den Hengst. Hans Gaillard.