Bij de kadernota hebben we het volgende beeld geschetst:

Onderwerp

2018

2019

2020

2021

Stand meerjarenbegroting cfm pagina 27 kadernota

58.607

272.173

615.806

557.977

+/+ is voordeel, -/- is nadeel

Alle maatregelen uit de kadernota zijn verwerkt in de primaire begroting en zitten in dit tussentijds resultaat.

Algemene reserve vrije bestedingsruimte
Bij de paragraaf ''reserves en voorzieningen'' geven wij inzage in het verloop van de algemene reserve vrije bestedingsruimte. Hierbij een samenvattende tabel, die inzicht geeft in het verwachte saldo op 1 januari 2018:

Verloop algemene reserve vrije bestedingsruimte

Saldo

Jaarrekening 2016

7.342.351

Totaal toevoegingen

+ 2.007.089

Totaal onttrekkingen

- 5.281.020

Saldo

-3.273.931

Saldo per 31-12-2017

4.068.420