Omschrijving

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Programma's:

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1. Bestuurlijke zaken

0

1.321

-1.321

0

1.271

-1.271

0

1.254

-1.254

0

1.258

-1.258

2. Publieke dienstverlening

180

691

-511

141

632

-491

125

599

-475

125

564

-439

3. Veiligheid en handhaving

12

1.178

-1.166

12

1.178

-1.166

12

1.192

-1.180

12

1.227

-1.215

4. Verkeer en vervoer

55

1.443

-1.388

55

1.407

-1.352

55

1.466

-1.411

55

1.464

-1.408

5. Onderwijs, sport en cultuur

401

3.051

-2.650

401

2.997

-2.596

401

2.826

-2.425

425

2.973

-2.548

6. Openbaar groen en openluchtrecreatie

26

1.439

-1.413

26

1.190

-1.163

26

1.179

-1.152

26

1.168

-1.142

7. Sociale Zaken

2.938

5.113

-2.176

2.938

5.073

-2.135

2.938

5.003

-2.065

2.938

4.990

-2.053

8. Zorg en welzijn

410

7.712

-7.303

410

7.535

-7.125

410

7.531

-7.121

410

7.608

-7.199

9. Milieu en Duurzaamheid

3.441

2.758

683

3.236

2.792

444

3.235

2.790

445

3.304

2.848

455

10. Ruimtelijke inrichting

11.809

12.252

-443

12.697

13.100

-403

2.204

2.569

-365

1.293

1.563

-270

11. Economie

65

217

-152

56

208

-152

56

208

-152

56

208

-152

12. Algemene dekkingsmiddelen

0

27

-27

0

27

-27

0

27

-27

0

27

-27

Totaal programma's

19.337

37.203

-17.866

19.971

37.409

-17.438

9.461

26.645

-17.183

8.643

25.897

-17.254

Algemene dekkingsmiddelen:

Algemene uitkering

17.559

0

17.559

17.851

0

17.851

18.145

0

18.145

18.455

0

18.455

Dividenden

31

1

30

31

1

30

31

1

30

31

1

30

Lokale heffingen

3.787

126

3.660

3.894

126

3.767

3.970

126

3.843

4.055

126

3.929

Overige algemene dekkingsmiddelen

308

540

-232

308

740

-432

308

1.171

-863

308

1.232

-924

Treasury

429

84

345

396

66

330

373

57

317

354

97

257

Totaal algemene dekkingsmiddelen

22.113

752

21.361

22.480

934

21.547

22.827

1.355

21.472

23.203

1.457

21.746

Onvoorzien, overhead en Vpb:

Onvoorzien

0

80

-80

0

80

-80

0

80

-80

0

80

-80

Overhead

39

4.957

-4.918

39

5.207

-5.167

39

5.221

-5.181

39

5.190

-5.151

Vennootschapsbelasting

0

472

-472

0

273

-273

0

4

-4

0

4

-4

Totaal onvoorzien, overhead en Vpb

39

5.509

-5.469

39

5.560

-5.521

39

5.304

-5.265

39

5.274

-5.235

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

41.489

43.463

-1.974

42.491

43.903

-1.412

32.328

33.304

-976

31.885

32.628

-743

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen:

Mutaties reserves programma 12

7.779

5.800

1.979

1.268

-150

1.418

934

-50

984

752

0

752

Totaal beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

7.779

5.800

1.979

1.268

-150

1.418

934

-50

984

752

0

752

Geraamd resultaat

49.268

49.264

4

43.758

43.753

6

33.262

33.254

8

32.637

32.628

9