Portefeuillehouder(s)
Kees Vortman

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 55,24

0,1%

Lasten

€ 1.443,47

2,9%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota’s

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Mobiliteitsvisie Son en Breugel

2014-2030

13 maart 2014

N.v.t.

Beheerplan wegen

2016 - 2018

6 januari 2016 aan cie GZ ter kennisname aangeboden

N.v.t.

Beleidsnota openbare verlichting

N.v.t.

6 oktober 2016

N.v.t.

MJOP civieltechnische kunstwerken

2017-2036

N.v.t.

4e kwartaal 2016