Programma(nr.)

Naam

Indicator 2017

Eenheid

01. Bestuurlijke zaken

Formatie

3,59

Fte per 1.000 inwoners

01. Bestuurlijke zaken

Bezetting

3,05

Fte per 1.000 inwoners

01. Bestuurlijke zaken

Apparaatskosten

618,21

Kosten per inwoner in euro

01. Bestuurlijke zaken

Externe inhuur

2,25

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

01. Bestuurlijke zaken

Overhead

11,49

% van totale lasten

03. Veiligheid en handhaving

Verwijzingen Halt

136,2

per 10.000 inw. van 12-17 jr

03. Veiligheid en handhaving

Hardekern jongeren

0

per 10.000 inw.

03. Veiligheid en handhaving

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

1,5

aantal per 1.000 inwoners

03. Veiligheid en handhaving

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

1,5

aantal per 1.000 inwoners

03. Veiligheid en handhaving

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

1,2

aantal per 1.000 inwoners

03. Veiligheid en handhaving

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

3,7

aantal per 1.000 inwoners

04. Verkeer en vervoer

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig

10

%

04. Verkeer en vervoer

Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser

11

%

05. Onderwijs, sport en cultuur

Absoluut verzuim

0,36

per 1.000 leerlingen

05. Onderwijs, sport en cultuur

Relatief verzuim

4,37

per 1.000 leerlingen

05. Onderwijs, sport en cultuur

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

1

%

05. Onderwijs, sport en cultuur

Niet-sporters

-

%

07. Sociale Zaken

% kinderen in uitkeringsgezin

3,92

%

07. Sociale Zaken

Bijstandsuitkeringen

21,8

per 1.000 inw 18jr eo

07. Sociale Zaken

Lopende re-integratievoorzieningen

9,1

per 1.000 inw 15-65jr

08. Zorg en welzijn

Jongeren met delict voor rechter

0,66

%

08. Zorg en welzijn

% werkloze jongeren

0,77

%

08. Zorg en welzijn

Jongeren met jeugdhulp

8,4

% van alle jongeren tot 18 jaar

08. Zorg en welzijn

Jongeren met jeugdreclassering

gegevens niet beschikbaar

%

08. Zorg en welzijn

Jongeren met jeugdbescherming

0,20

%

08. Zorg en welzijn

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

38

per 1.000 inw

09. Milieu en Duurzaamheid

Fijn huishoudelijk restafval

97

kg per inwoner

09. Milieu en Duurzaamheid

Hernieuwbare elektriciteit

0,7

%

10. Ruimtelijke inrichting

Nieuwbouw woningen

20,7

aantal per 1.000 woningen

10. Ruimtelijke inrichting

Demografische druk

86

%

11. Economie

Banen

1426,1

per 1.000 inw 15-64jr

11. Economie

Netto arbeidsparticipatie

68,9

%

11. Economie

Functiemenging

67,1

%

11. Economie

Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)

73

index

11. Economie

Vestigingen

178,8

per 1.000 inw 15-64jr

12. Algemene dekkingsmiddelen

WOZ-waarde woningen

283

dzd euro

12. Algemene dekkingsmiddelen

Woonlasten meerpersoonshuishouden

599

euro

12. Algemene dekkingsmiddelen

Woonlasten éénpersoonshuishouden

561

euro

Peildatum 1 september 2017, Bron: www.Waarstaatjegemeente.nl