Volgens afspraak met uw raad hebben wij een aparte paragraaf in de begroting opgenomen waarin de verwachte kosten in verband met de raadswerk zijn vermeld. Voor de hierbij horende beleidstoelichting verwijzen wij naar Programma 1: Bestuurlijke en economische zaken.

Financieel overzicht:

realisatie 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Notulering raads- en commissievergaderingen

31.584

27.181

27.398

Lidmaatschap vereniging van griffiers

375

377

380

Lidmaatschap Raadslid.nu (Vereniging voor raadsleden)

1.125

908

1.125

Informele activiteit raad

2.648

1.672

3.750

Jaarlijkse bijdrage aan fracties

3.332

5.000

6.000

Loonkosten 17 raadsleden, griffier (0,5 fte)

220.226

208.547

225.729

Rekenkamercommissie

40

22.891

23.074

Presentiegelden burgerleden

1.209

1.614

1.972

Conferenties en studiedagen

1.820

2.510

4.000

Attentie einde jaar

405

537

541

Naheffing Werkkostenregeling

25.769

24.000

26.000

Personeelslasten uren TIM

144.440

-

-

Totaal budget raad

432.973

295.237

315.227

Meerjarenraming:

  • Lidmaatschap Raadslid.nu als gevolg van contributieverhoging van het lidmaatschap bedrag verhoogd naar € 1.125.
  • Informele activiteit raad: Budget  eenmalig extra € 1750 i.v.m. afscheidsbijeenkomst “oude” raad, structureel budget verhogen tot € 2.000. Bij vorige budgethoogte is het minder goed mogelijk een passende  invulling aan deze activiteit te geven.
  • jaarlijkse bijdrage aan fracties: € 5.000 gewijzigd in € 6.000. Reden: naar verwachting stijgt na de verkiezingen het aantal fracties van 5 naar 6
  • conferentie en studiedagen: in verband met inwerken nieuwe raadsleden na verkiezingen budget incidenteel verhoogd naar € 4.000.