Het proces van de kadernota naar de begroting bestaat uit drie delen, die een doorlopende lijn vormen.

Januari - juli 2017
Terwijl de laatste hand werd gelegd aan de jaarrekening 2016 zijn in april en mei de voorbereidingen getroffen voor de kadernota 2017 - 2021, die behandeld werd in de raad van 6 juli 2017. Bij de kadernota zijn de eerste maanden van 2017 financieel in beeld gebracht (1e berap) en zijn kaders aangegeven voor een sluitende meerjarenbegroting. In de kadernota zijn de effecten van de mei-circulaire 2017 opgenomen.

Juli-november 2017
Daarna is de kadernota vertaald naar de op te stellen meerjarenbegroting 2018-2021.
Deze uitwerking betreft: de effecten van "going concern" in de periode april tot en met augustus, raadsbesluiten tot en met 6 juli 2017, de maatregelen uit de kadernota 2017 - 2021 en het gedetailleerde rekenwerk bij de vele staten, zoals inzet personeel, reserves en voorzieningen, kapitaallasten en renteberekening. De berekeningen en aanpassingen die daaruit voortvloeien, zijn verwerkt in de primaire begroting. Dit is het boekwerk zoals dat wordt aangeboden, met alle programma's en paragrafen.
Bij de kadernota is een sluitende begroting gepresenteerd. Na doorrekening van alle autonome ontwikkelingen en de septembercirculaire is de begroting meerjarig sluitend. Vaststelling van de meerjarenbegroting 2018-2021 vindt plaats op 9 november 2017.

September-december 2017
In deze periode wordt gestart met de voorbereidingen van de 2e berap over 2017 over de financiële mutaties tot en met 31 augustus. De 2e berap wordt behandeld in de commissie AZ van 29 november en raad van 21 december, maar sturen wij u eind oktober al toe, zodat u bij de begrotingsbehandeling op 9 november kennis al kennis kunt nemen van deze mutaties. Met deze 2e berap zijn gelijktijdig de voorbereidingen gestart voor de jaarrekening 2017.