Activa

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

Vaste activa

Immateriële vaste activa

158

158

158

158

158

Materiële vaste activa

39.616

43.195

43.438

44.212

43.741

Financiële vaste activa

1.354

1.237

1.109

973

940

Totaal Vaste activa

41.128

44.591

44.705

45.343

44.839

Vlottende activa

Voorraden

9.098

1.304

-8.941

-7.987

-7.771

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

3.655

5.096

8.096

5.096

5.096

Liquide middelen

165

165

165

165

165

Overlopende activa

1.251

1.251

1.251

1.251

1.251

Totaal Vlottende activa

14.169

7.816

570

-1.475

-1.259

Totaal Activa

55.297

52.407

45.276

43.868

43.580

Passiva

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

Vaste passiva

Eigen vermogen

33.562

31.584

30.169

29.186

28.779

Voorzieningen

3.746

3.088

2.935

2.747

2.241

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

5.300

4.815

511

206

101

Totaal Vaste passiva

42.608

39.487

33.614

32.138

31.121

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar

8.589

9.227

8.517

8.037

8.767

Overlopende passiva

4.100

3.693

3.145

3.693

3.693

Totaal Vlottende passiva

12.689

12.919

11.662

11.730

12.459

Totaal Passiva

55.297

52.407

45.276

43.868

43.580