Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passiva posten op de balans, die een inzicht geven in de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.
Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen of risico's waarvoor ze zijn ingesteld. Toevoegingen moeten derhalve gebaseerd zijn op de tijdige opbouw van de voorziening.
Op grond van het BBV is het niet toegestaan om rente bij te schrijven op de stand van een voorziening (uitzondering: indien binnen de berekening van de hoogte van de voorziening is uitgegaan van de contante waarde mag rente worden toegevoegd).

Overige voorzieningen
Voorziening pensioen wethouders

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

940.457

50.000

8.276

982.181

Voor zittende wethouders dient op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) pensioen te worden opgebouwd. Dit pensioen- afhankelijk van de diensttijd als wethouder- komt tot uitkering na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Jaarlijks wordt er € 50.000,- gestort in deze voorziening. Eén persoon waarvoor deze voorziening wordt opgebouwd heeft op dit moment een pensioenuitkering. De onttrekking is gebaseerd op de betaling van de pensioenuitkering.
Bij het opstellen van de jaarrekening wordt op basis van de actuariële berekeningen bekeken of de voorziening voldoende op peil is.

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Verliesvoorziening Torenstraat

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

88.000

0

0

88.000

Voor aankoop van het pand aan de Torenstraat is in 2015 een verlieslatend contract aangegaan. Hiervoor is in 2015 een voorziening gevormd.

Voorzieningen onderhoud en egalisatie
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

638.564

75.000

151.340

562.224

In de raad van 2 december 2015 is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gebouwen in de gemeenteraad vastgesteld. De toevoegingen en onttrekkingen zijn op het MJOP gebaseerd.

Voorzieningen door derden beklemde middelen
Bijdrage financieringsschap Bosgebied-West

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

147.789

0

147.789

0

Samen met de reserve recreatie- en natuurgebied West (zie toelichting op de reserves) dient deze bijdrage ingezet te worden voor de ontwikkeling en inrichting van het gebied ten westen van de A50.
Naast deze voorziening, waarin de ontvangen subsidie is gestort, bevat de reserve recreatie- en natuurgebied west op 1-1-2016 een bedrag van € 386.812,-, dat als cofinanciering ingezet kan worden voor de ontwikkeling van dit gebied. Deze reserve kan nog tot 31-12-2016 aangewend worden voor projecten die in het kader van de ontwikkeling van dit gebied worden uitgevoerd. Op 12 september 2016 is de voortgang in de commissie GZ aan de orde geweest. Eindrapportage volgt eerste kwartaal. Voor een belangrijk onderdeel (oversteek Bestseweg) is uitstel gevraagd aan de regio.

Voorziening riolering

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

1.855.438

0

475.222

1.380.216

In 2016 is een nieuw vGRP opgesteld waarin het college haar visie heeft neerlegt voor de komende zes jaar. Hierin is ook een overzicht van benodigde investeringen voor verbeter- en vervangingsmaatregelen opgenomen. Tevens is in dit plan naar de exploitatiekosten voor het rioleringstelsel gekeken. De gevolgen van dit plan met de bijbehorende tariefsontwikkeling en mutaties in de voorziening riolering zijn verwerkt in deze begroting.

Voorziening afval

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

76.100

354

75.746

Door een uitspraak van de commissie BBV is de volledige reserve afval omgezet in een voorziening afval via een directe balansmutatie.

Niet gepresenteerd in balans
Verliesvoorziening GREX Ekkersrijt

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

18.937

0

18.937

0

Voor het laatste perceel grond dat in deze exploitatie is opgenomen is de opbrengst iets omlaag bijgesteld in verband met de huidige marktsituatie voor gronden op bedrijventerreinen.
Verkoop van de gronden wordt voorzien in 2017. Als gevolg van de aangepaste rentesystematiek is het geprognosticeerde resultaat is iets omlaag bijgesteld naar een verlies van € 18.450,- (Netto Contante Waarde per 1-1-2017).

Voorziening achtergestelde lening Wolfswinkel

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

204.201

0

0

204.201

In 2000 is aan de Stichting Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel een renteloze achtergestelde lening van € 204.201,- beschikbaar gesteld voor het rendabel exploiteren van de begraafplaats incl. mortuarium. Met deze voorziening wordt voorzien in een negatieve exploitatie.
In de balans is deze voorziening in mindering gebracht op de verstrekte leningen.

Verliesvoorziening Willemstraat 26

Stand 1-jan-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-dec-2018

123.000

0

0

123.000

De boekwaarde van het pand Willemstraat 26 is hoger is dan de WOZ-waarde. De boekwaarde is gebaseerd op de strategische waarde van het pand bij herontwikkeling. Voor het verschil tussen boekwaarde en WOZ-waarde is een verliesvoorziening gevormd.