Reserves en voorzieningen dienen ter (interne) financiering van gemeentelijke investeringen. De (bespaarde) rente over dit vermogen behoeft uiteraard niet uitgekeerd te worden aan externen (i.c. de bank) maar blijft beschikbaar binnen de gemeentelijke boekhouding. Tot en met 2016 is de bespaarde rente berekend over het totaal van de reserves en voorzieningen. Bij de kadernota 2016-2020 is besloten om alleen bespaarde rente over de reserves te berekenen. Tevens is het onderscheid in incidentele en structurele rente vervallen.

Het totaal van de rentelasten en rentebaten en het gebruikte rentepercentage is opgenomen in de paragraaf financiering.