Als per jaarschijf van de (meerjaren)begroting de structurele lasten gedekt zijn door de structurele baten, is er sprake van structureel evenwicht. Hiervoor is het van belang dat uit de begroting duidelijk blijkt welke geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel begrotingssaldo kan alleen bepaald worden door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierbij een belangrijk overzicht.

2018

2019

2020

2021

Omschrijving

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Programma 1 Bestuurlijke zaken

Wachtgeld wethouder

72.308

20.712

Afscheid oude raad

1.750

Opleiding nieuwe raad

1.470

Programma 2 publieke dienstverlening

Verkiezingen

50.000

60.000

35.925

Project dienstverlening

50.000

Programma 3 Veiligheid en handhaving

Veiligheidsmonitor

20.000

Aanschaf handhelds

14.000

Programma 4 Verkeer en vervoer

Aanpassing grijs in oude woonwijken a.g.v. groenbeleidsplan

40.000

Kunst op rotondes

8.000

8.000

Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur

Bijdrage zwembad Thermae Son

120.000

Programma 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Uitvoering groenbeleidsplan

70.500

36.000

34.000

24.000

Viering en herdenking 75 jaar bevrijding

50.000

Stika

10.000

5.000

Huur units Vestzaktheater

4.000

4.000

tijdelijke huisvesting bibliotheek

70.664

97.815

Bagger- en beschoeiingswerk sloop Gentiaan

214.305

Programma 7 Sociale zaken

Programma 8 Zorg en Welzijn

Innovatiebudget Sociaal Domein

60.000

Subsidie MeeDoen Werkt

60.000

SonenBreugel Verbindt

25.000

slimme mobiliteitsoplossingen

6.000

Opvang vluchtelingen

126.190

Programma 9 Milieu/ Duurzaamheid

Bagger- en beschoeiingswerk sloop Gentiaan

214.305

Programma 10 Ruimtelijke inrichting

Inkomsten en uitgaven bouwrijpe gronden Sonniuspark

10.965.369

10.964.459

11.913.402

11.913.402

1.420.747

1.420.747

509.749

509.749

Opbrengsten agrarische gronden

Kosten verkoop agrarische gronden

15.256

15.256

15.256

15.256

Verkoop groenstroken voortzetten

60.000

Omgevingswet

215.000

125.000

92.000

Programma 11 Economie

Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen

Post onvoorzien incidenteel

80.000

80.000

80.000

80.000

Onderuitputting kapitaallasten

1.312

Stelpost baten subsidies

25.000

25.000

25.000

25.000

Stelpost centrumontwikkeling Son en Breugel (in 2017 deels ingezet voor voorbereidingskrediet gemeentehuis)

250.000

150.000

50.000

Vennootschapsbelasting

468.096

269.414

Stelpost centrumontwikkeling Son en Breugel

229.915

114.958

75.000

tijdelijke huisvesting bibliotheek

70.644

97.815

Bijdrage uit bestemmingsreserves

Uitvoering groenbeleidsplan

70.500

36.000

34.000

24.000

Kunst op rotondes

8.000

8.000

Omgevingswet uit reserve projectmatig werken

Huur units vestzaktheater

4.000

4.000

Onttrekking vanuit reserve Obragas tbv MFA Son en Nieuwbouw Bongerd

5.451.688

Storting in reserve centrumontwikkeling Son en Breugel tbv MFA Son

1.353.461

70.000

70.000

70.000

Storting in dekkingsreserve Nieuwbouw Bongerd

4.098.227

Bestseweg ivm BBV 2017 toevoeging aan dekkingsreserve

148.465

Bestseweg ivm BBV 2017 toevoeging aan dekkingsreserve

148.465

Bijdrage uit reserve vrije bestedingsruimte

Verkiezingen

50.000

Vennootschapsbelasting

468.096

269.414

Stelpost centrumontwikkeling Son en Breugel

250.000

150.000

50.000

Bijdrage Omgevingswet

215.000

125.000

92.000

Bijdrage opvang vluchtelingen

126.190

Bijdrage zwembad Thermae Son

120.000

Overhead

Bladblazer elektrisch

4.000

Voorbereidingskrediet gemeentehuis

229.915

114.958

Jubilea

8.149

12.044

8.485

8.485

Totaal incidenteel saldo na beleidskeuzes

360.731

148.012

44.666

103.741